അവാർഡുകൾ

പ്രവിശ്യയിലും പുറത്തും ടീ എക്‌സ്‌പോയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡലും സിചുവാൻ പ്രവിശ്യയിലെയും മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രശസ്തമായ വ്യാപാരമുദ്രയും വിവിധ ഓണററി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കമ്പനി നിരവധി തവണ നേടിയിട്ടുണ്ട്.പലതവണ യിബിൻ കാർഷിക വ്യവസായവൽക്കരണം മുൻനിര സംരംഭങ്ങൾ, ഓഫ്-കാമ്പസ് അധ്യാപനവും പരിശീലന അടിത്തറയും.കമ്പനി "ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷിതത്വവും കൊണ്ട് അതിജീവനം, ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമത, പയനിയറിംഗ്, നൂതനത്വം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള വികസനം" എന്ന ബിസിനസ്സ് തത്വശാസ്ത്രം പാലിക്കുന്നു, ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളെ സേവിക്കുന്നതിനും പൊതുവായ വികസനം തേടുന്നതിനുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യമായി സമഗ്രത സ്വീകരിക്കുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ
×

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക