ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഇ-മെയിൽ: 452843425@qq.com   35464862@qq.com

അന്വേഷണം: scybtea@foxmail.com

വിലാസം: 1 / എഫ്, കെട്ടിടം 2, ഹൈയിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ജൂലിയൻ ടൗൺ, ജൂലിയൻ കൗണ്ടി

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക

chs

വിലാസം

1 / എഫ്, കെട്ടിടം 2, ഹൈയിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ജൂലിയൻ ടൗൺ, ജൂലിയൻ കൗണ്ടി

Whatsapp

ഇ-മെയിൽ

അന്വേഷണം

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക